สภาคณาจารย์จัดโครงการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่) มาบรรยาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. สภาคณาจารย์และสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างจัดโครงการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา” โดยวิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่) ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   2,391   ครั้ง


อ่านข่าวเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 26/05/2554  
 


อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ระพี สาคริก ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 7 เมื่อวันที่ 23/05/2554  
 


มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 25/05/2554