พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 37) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 37) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ในการนี้ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ โดยมีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศ ชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีและเห็นควรเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายนามต่อไปนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ , ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม , นายนฤทธิ์ คำธิศรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ , นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , นายวีรชัย รัตนบานชื่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ , นายสุริยา แสงพงค์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   3,070   ครั้ง