คณะครูโรงเรียนบ้านนาน้อย จ.น่าน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง“การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ และการปลูกผักไฮโดรโพนิค์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 -12.00 น. บุคลากรและข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน และการปลูกผักไฮโดรโพนิค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯโดย เข้าศึกษาการใช้ไส้เดือนดินเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์ ณ โรงเรือนต้นแบบการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน จากขยะอินทรีย์ และการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ณ โรงเรือนสาธิตการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ โครงการให้การต้อนรับและพาศึกษาดูงานและอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติในการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ และการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ เพื่อนำไปปรับปรุงใช้ต่อไป

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   1,066   ครั้ง


อ่านข่าวเพิ่มเติม

เซปักตะกร้อม.แม่โจ้ชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (จามจุรีเกมส์) เมื่อวันที่ 29/10/2553  
 


อธิการบดีตรวจพื้นที่ตรวจสอบอาคาร-ลานกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 28/10/2553  
 


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 04/11/2553