สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา และ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ศึกษาดูงาน ด้านแพทย์แผนไทย และสวนสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา และ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท จำนวน 30 คน ได้เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้สมุนไพร ศึกษาการสร้างรายได้จากสมุนไพรไทย ที่ อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช และเข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์) ที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้สอดคล้องกับเรียนการสอนด้านแพทย์แผนไทย และเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย และนำสมุนไพรไทยไปใช้ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   415   ครั้ง


อ่านข่าวเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธุรกิจอาหารสัตว์” โดย ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง เมื่อวันที่ 24/01/2557  
 


กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 23/01/2557  
 


คณะผลิตกรรมการเกษตรลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Faculty of Agriculture, Universitas Gadjah Mada ,Indonesia เมื่อวันที่ 21/01/2557