สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา และ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ศึกษาดูงาน ด้านแพทย์แผนไทย และสวนสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา และ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท จำนวน 30 คน ได้เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้สมุนไพร ศึกษาการสร้างรายได้จากสมุนไพรไทย ที่ อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช และเข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์) ที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้สอดคล้องกับเรียนการสอนด้านแพทย์แผนไทย และเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย และนำสมุนไพรไทยไปใช้ประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 
โดย  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง  
จำนวนการชมข่าว   385   ครั้ง