คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหัวข้อหลักที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 1. ระเบียบงานสารบรรณ ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการที่ถูกต้อง 2. การควบคุมและจำหน่ายครุภัณฑ์ 3. ระบบคุมบัญชีคณะ การเบิกจ่าย การทำบัญชีเงินรายได้ และเงินทดรองราชการ 4. การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ 5. บทบาทหน้าที่ ขอบเขต ของผู้ประสานงานวิจัย 6. แนวทางการจัดทำโครงการของนักศึกษา การจัดทำหลักสูตร ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร ซึ่งมีเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์

 
โดย  งาน   คณะวิทยาศาสตร์  
จำนวนการชมข่าว   330   ครั้ง