คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหัวข้อหลักที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 1. ระเบียบงานสารบรรณ ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการที่ถูกต้อง 2. การควบคุมและจำหน่ายครุภัณฑ์ 3. ระบบคุมบัญชีคณะ การเบิกจ่าย การทำบัญชีเงินรายได้ และเงินทดรองราชการ 4. การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ 5. บทบาทหน้าที่ ขอบเขต ของผู้ประสานงานวิจัย 6. แนวทางการจัดทำโครงการของนักศึกษา การจัดทำหลักสูตร ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร ซึ่งมีเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์

gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail
 
โดย  งาน   คณะวิทยาศาสตร์  
จำนวนการชมข่าว   432   ครั้ง


อ่านข่าวเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 24/01/2556  
 


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมภาคี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24/01/2556  
 


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “พาสปอร์ตการเรียนรู้ : เปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับครู กศน. เมื่อวันที่ 21/01/2556