รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และ ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล นำผลงานจัดนิทรรศการแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่09/02/2559
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดรดวงพร อมรเลิศพิศาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน"

  เมื่อวันที่02/02/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเจ้าหน้าที่และนักวิจัย จากประเทศเบลเยี่ยม เข้าชมฐานเรียนรู้ปลานิล และฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่29/01/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร องค์กร ในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่28/01/2559
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด รับการตรสจประเมินผลิตภัณฑ์ ไส้อั่วปลาบึกสยามแม่โจ้อุดมด้วยโอเมก้า 3, 6 และ 9

  เมื่อวันที่27/01/2559
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และ ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล ร่วมหารือกับบริษัท S&P Syndicate Public Co.,Ltd

  เมื่อวันที่25/01/2559
  [ชมภาพ]
    บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด ประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทและเปิดรับนักศึกษาเข้าสมัครงาน

  เมื่อวันที่18/01/2559
  [ชมภาพ]
    บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด ประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทและรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครงาน

  เมื่อวันที่15/01/2559
  [ชมภาพ]
    เทศบาลตำบลน้ำโสม เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ปลานิล คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่14/01/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร

  เมื่อวันที่08/01/2559
  [ชมภาพ]
    เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือเข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่07/01/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559

  เมื่อวันที่29/12/2558
  [ชมภาพ]
    สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เข้าถ่ายทำรายการสารคดีข่าวผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

  เมื่อวันที่28/12/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่28/12/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ร่วมกันหารือแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี)

  เมื่อวันที่24/12/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง The invasion biology of the African sharptooth catfish, Clarias gariepinus, in Southease Asia

  เมื่อวันที่14/12/2558
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร. อัญชลี สงวนพงษ์ ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลาบึก คณะประมงฯ และผลิตภัณฑ์ "ไทยซิลค์พลัส : ผลิตภัณฑ์ความงามจากสารสกัดสาหร่ายน้ำจืดผสมสารสกัดไหม" ณ สภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่24/11/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดทำเครื่องประมงพื้นบ้าน ในรายวิชา จป 415 เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่24/11/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก ในหัวข้อ “แนวทางการเขียนขอทุนวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  เมื่อวันที่18/11/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

  เมื่อวันที่10/11/2558
  [ชมภาพ]
    คณะศึกษาดูงานจาก School of Administrative Studies, Philippines เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ประมง

  เมื่อวันที่29/10/2558
  [ชมภาพ]
    สาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้ารับฝึกปฏิบัติงานและหาความรู้ด้านเทคโนโลยีการประมง

  เมื่อวันที่28/10/2558
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้รับเชิญไห้บรรยายพิเศษและศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ปลาบึกฯ ในหัวข้อ” อุตสาหกรรมประมง”

  เมื่อวันที่21/10/2558
  [ชมภาพ]
    สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ

  เมื่อวันที่08/10/2558
  [ชมภาพ]
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ และคณะ ลงพื้นที่สำรวจระบบนิเวศในเขตลุ่มแม่น้ำสาละวิน ณ โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  เมื่อวันที่05/10/2558
  [ชมภาพ]
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ริมนำลูกค้าเข้าศึกษาดูงานและอบรม เรื่อง “การเลี้ยงปลาน้ำจืดและการเลี้ยงกบ”

  เมื่อวันที่02/10/2558
  [ชมภาพ]
    นักเรียนจากโรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง และโรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฐานเรียนรู้ปลานิล

  เมื่อวันที่30/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่25/09/2558
  [ชมภาพ]
    เทศบาลตำบลอูบมุง เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนปลาบึก

  เมื่อวันที่19/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้เชิญผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาบรรยายในรายวิชานวัตกรรมทางการประมง

  เมื่อวันที่18/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่16/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดงาน Maejo Professional Fisheries 2015

  เมื่อวันที่11/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์น้ำ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  เมื่อวันที่09/09/2558
  [ชมภาพ]
    องค์การบริหารส่วนตำบลฝักปัง จังหวัดชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่08/09/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากสถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและคณะ

  เมื่อวันที่04/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการประชุมวิพากษ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

  เมื่อวันที่27/08/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมทำบุญคณะ กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่27/08/2558
  [ชมภาพ]
    รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุ่งสู่อินทรีย์ และการสร้าง Brand ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันที่21/08/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมประชุมวิพากษ์ “ร่าง” รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่18/08/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน" ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่17/08/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่14/08/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล เข้าร่วมและจัดแสดงผลงาน ในงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015

  เมื่อวันที่07/08/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ 2558 เรื่อง ”การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่04/08/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่29/07/2558
  [ชมภาพ]
    กลุ่มคนไทยในราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประสงค์เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่29/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์การความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)

  เมื่อวันที่28/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่27/07/2558
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเพื่อมุ่งสู่อินทรีย์ ปลาบึกและปลาลูกผสมปลาบึกสยามแม่โจ้

  เมื่อวันที่24/07/2558
  [ชมภาพ]
    สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคตเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณสัตว์น้ำภาคเหนือ NORTHERN AQUARIUM

  เมื่อวันที่24/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติจงชิง เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่22/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมวิพากษ์ “ร่าง” รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่22/07/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ 2558 เรื่อง ”การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงระบบก