คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ หัวข้อ “จรรยายรรณในการประกอบวิชาชีพ” แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

  เมื่อวันที่26 มี.ค. 58
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ชมรมนักมีนวิทยารุ่นใหม่แห่งแม่โจ้ ชมรมประมงแม่โจ้ ชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการกัลยานิวัฒนาเมืองสวรรค์ และโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง

  เมื่อวันที่20 มี.ค. 58
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Neural Adaption in to Cave Enivironments"

  เมื่อวันที่12 มี.ค. 58
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ในโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 – 22 เมษายน 2558 ณ FT 1203 อาคารคณะเทคโนโลยีการประมงฯ

  เมื่อวันที่11 มี.ค. 58
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

  เมื่อวันที่03 มี.ค. 58
  [ชมภาพ]
    นักเรียนจากโรงเรียนบวกค้าง โรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี และโรงเรียนบ้านป่าเสร้า เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่03 มี.ค. 58
  [ชมภาพ]
    เกษตรและผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่02 มี.ค. 58
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดงานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558

  เมื่อวันที่27 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดงานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558

  เมื่อวันที่26 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 3)

  เมื่อวันที่19 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนฤทธิ์ คำธิศรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปี 2556-2557 และ Mr. Redel Lamson Gutierrez นักศึกษาที่สำเร็วการศึกษาระดับปริญญาเอกคนแรกของคณะประมงฯ

  เมื่อวันที่18 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานเปิดบ้าน (Open House) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

  เมื่อวันที่13 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    มูลนิธิสันต์ขันแก้ว และองค์กร Association of Karen National Progress เข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่12 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเวศศาสตร์เกษตร เข้าศึกษาและเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลานิล และฐานเรียนรู้สาหร่าย

  เมื่อวันที่08 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    ชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่โจ้ จัดโครงการคลายหนาวให้น้องจากอ้อมกอดพี่

  เมื่อวันที่08 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่06 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Molecular genetics in aquaculture and farm animal”

  เมื่อวันที่03 ก.พ. 58
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและความงามจากสาหร่ายน้ำจืด เรื่อง Utilization of Spirogyra alga as nutraceutical and cosmeceutical products

  เมื่อวันที่30 ม.ค. 58
  [ชมภาพ]
    คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคันโถ Can Tho University (CTU) Relations เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณสัตว์น้ำภาคเหนือ NORTHERN AQUARIUM และฐานการเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่23 ม.ค. 58
  [ชมภาพ]
    ธุรกิจด้านพัฒนาการเลี้ยงกุ้งโรงเรือนระบบปิด ร้อยเพชร และหน่วยงานย่อย (จ.ตราด) สังกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์งานนักศึกษาคณะประมงฯ

  เมื่อวันที่21 ม.ค. 58
  [ชมภาพ]
    รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส และนักศึกษาปริญญาเอกจากคณะประมงฯเข้าร่วมประชุมนานาชาติภายใต้โครงการอควาแดป (AQUADAPT) และลงพื้นที่สำรวจกระชังปลาในแม่น้ำปิง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่18 ม.ค. 58
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยาย เรื่อง “Using Ultrasonic Irradiation for Harvesting of Phytoplankton Biomass in Fish Ponds and Eutrophication Water”

  เมื่อวันที่11 ม.ค. 58
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อ.ดร. ดาราชาต์ เทียมเมืองและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและชมรมนักมีนวิทยารุ่นใหม่แห่งแม่โจ้ (MMI) จัดโครงการ การเพาะเลี้ยงปลาเลียหินเพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์ : เยาวชนรัก(ษ์) ต้นน้ำเพื่อสร้างชาติ

  เมื่อวันที่10 ม.ค. 58
  [ชมภาพ]
    หน่วยบริการวิชาการและวิจัย คณะประมง จัดกิจกรรมบูรณาการวิชาการและวิจัยด้านการประมงกับการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่07 ม.ค. 58
  [ชมภาพ]
    คณะประมง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558

  เมื่อวันที่26 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่25 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ประมงฯ จัดโครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่22 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    นายโอฬาร ชัยประวัติ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและตัวแทนจังหวัดแพร่ได้เข้าหารือและรับฟังการบรรยาย เรื่อง การใช้วิชาการรับใช้สังคม จาก ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

  เมื่อวันที่19 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร ดูงานฐานเรียนรู้ปลานิล

  เมื่อวันที่16 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “วช.นำผลงานของนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมงานเวทีนานาชาติ”

  เมื่อวันที่15 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    Honghong Liu และ Xiaohan Wang จาก BGI Tech Solutions Co., Ltd. (BGI Tech) ) เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่12 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการวิชาการ

  เมื่อวันที่12 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ผู้นำหมู่บ้าน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดูงานฐานเรียนรู้ปลานิล

  เมื่อวันที่12 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง เข้าทัศนศึกษาฐานเรียนรู้ปลานิล

  เมื่อวันที่09 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะประมงฯ ได้จัดโครงการ บัณฑิตศึกษาตามรอยพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านแม่โขง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่09 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้นำนักศึกษา พร้อมบุคลากร คณะประมงฯ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

  เมื่อวันที่05 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    บุคลากรคณะประมงฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่03 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดบรรยายในหัวข้อ “Biochemical Techniques Development and Implementation for environmental Impact and Climate Change Research”

  เมื่อวันที่01 ธ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้นำนักศึกษาคณะประมงฯ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์พร้อมกับการอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่30 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่28 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ Philippines ในโครงการ On the –Job Training Program in Agro Tourism Management เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่25 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา จป 415 เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่24 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fisheries Governance: dealing with the dynamics fisheries”

  เมื่อวันที่21 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในปัจจุบันในสภาวะวิกฤตการเกิดโรค EMS”

  เมื่อวันที่20 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    เจ้าหน้าที่จากแคนนาฟาร์ม (Canna Farms Ltd.) ประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่20 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    กองแนะแนวจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ในยุคสังคมก้มหน้า แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

  เมื่อวันที่19 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ Symposium on Biodiversity and Health ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

  เมื่อวันที่18 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ เข้าร่วมการประชุม Joint Workshop on Academic Recognition and Credit Transfer

  เมื่อวันที่15 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะประมงฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 Salween-Thanlwin-Nu Studies

  เมื่อวันที่14 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาจากโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Sufficiency Economy : Learning Organic Agriculture by Doing เข้าศึกษาฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่14 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    Isabela State University เข้าเยี่ยมชม NORTHERN AQUARIUM และฐานการเรียนรู้ประมง

  เมื่อวันที่13 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    โรงเรียนลูกรักเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ประมง

  เมื่อวันที่13 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ เข้าร่วมประชุมโครงการ Euro-Asia partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO II)

  เมื่อวันที่13 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดการบรรยาย เรื่อง “Cool water aquaculture in Austria” และ Water flamwork “Directive implementation in Europe”

  เมื่อวันที่06 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในต่างประเทศ”

  เมื่อวันที่01 พ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  เมื่อวันที่31 ต.ค. 57
  [ชมภาพ]
    สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร(ICAPS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจแปลงเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตา(เทาน้ำ) บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

  เมื่อวันที่30 ต.ค. 57
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม International Warsaw Invention Show (IWIS 2014) ณ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์

  เมื่อวันที่14 ต.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยในงานประชุม Asia-Pacific Climate Change Adaptation Forum 2014

  เมื่อวันที่30 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะประมงฯ นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ FABA 2014 ณ ประเทศตุรกี

  เมื่อวันที่27 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน Northern Thailand Food Valley 2014

  เมื่อวันที่26 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาจาก UIDS ศูนย์คลอดสาม และเครือข่ายของสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองสาม ได้เข้ายี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่19 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่เเละเทศบาลตำบลท่าวังตาลพิธีสืบชะตาเเละปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  เมื่อวันที่18 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    บุคลากรคณะประมงฯ ได้รับรางวัลจากนิทรรศการประกวดผลการดำเนินงานโครงบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  เมื่อวันที่17 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการนำเสนอผลงาน”

  เมื่อวันที่17 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ เข้าเยี่ยมชม ห้อง Lab สาหร่ายมาร์คหน้า และฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่16 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนผลงานประจำปี แผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558”

  เมื่อวันที่12 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านแผ่นดินไหว อัคคีภัย เเละการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

  เมื่อวันที่10 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น "การวิเคราะห์ SWOT ของคณะ"

  เมื่อวันที่09 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารองค์กร

  เมื่อวันที่04 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    โรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าทัศนศึกษาฐานการเรียนรู้ประมง

  เมื่อวันที่03 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สู่การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

  เมื่อวันที่03 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    สโมสรนักศึกษาคณะประมงฯ จัดกิจกรรมทักษะประมง ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่03 ก.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมไหว้ครูและทำบุญคณะฯ และกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

  เมื่อวันที่28 ส.ค. 57
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเสนอแนวทาง ด้านการปฏิรูปการเกษตรและอาหาร ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง

  เมื่อวันที่22 ส.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถานการณ์ด้านการประมงในอาเซียน”

  เมื่อวันที่21 ส.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการประมงเละทรัพยากรทางน้ำ รุ่นที่ 26 บริจาคเครื่องบดอาหาร ให้กับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

  เมื่อวันที่15 ส.ค. 57
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เป็นประธานในการปล่อยปลาพันธุ์ปลาบึกและปลานิล ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ หมู่บ้านหนองมะจับ

  เมื่อวันที่12 ส.ค. 57
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล นำลูกพันธุ์ปลาลูกผสมบึกสยามฯ มาทดลองเลี้ยงในบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาหนังเนื้อขาวเชิงพาณิชย์ ณ ตำบลแม่แฝกใหม่

  เมื่อวันที่10 ส.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้นำผลงาน เวชสำอางไบโอเจลจากสาหร่ายไก จัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่08 ส.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การลดความเสี่ยงของการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

  เมื่อวันที่06 ส.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

  เมื่อวันที่04 ส.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่31 ก.ค. 57
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และคณะฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้เพื่ออาหารปลอดภัยและวิสาหกิจขนาดย่อม”

  เมื่อวันที่26 ก.ค. 57
  [ชมภาพ]
    วิทยาลัยชุมชนสระเเก้ว เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ด้านการประมง

  เมื่อวันที่16 ก.ค. 57
  [ชมภาพ]
    National Chung Hsing University จากประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ด้านการประมง

  เมื่อวันที่16 ก.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้เเก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

  เมื่อวันที่16 ก.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ สนับสนุนลูกปลานิล และลูกปลาตะเพียน จำนวน 10,000 ตัว โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก ปล่อยปลา ปั่นรถถีบ ถวายเทียนเข้าพรรษา”

  เมื่อวันที่11 ก.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่10 ก.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เเละรอบ 9 เดือน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงเเรมทาวน์อินทาวน์ จ.ชลบุรี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

  เมื่อวันที่02 ก.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล เข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เรื่อง "เวชสำอางไบโอเจลจากสาหร่ายไก" ณ บริษัท สมาร์ทไลฟ์พลัส จำกัด

  เมื่อวันที่27 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

  เมื่อวันที่26 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้พรีและโพรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางเกษตรอินทรีย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ และ อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ

  เมื่อวันที่26 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยคิวชูประเทศญี่ปุ่น ออกสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

  เมื่อวันที่23 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    สหพันธ์ วาย. เอ็ม ซี. เอ. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (National Council of Myanmar YMCAs) เข้าศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

  เมื่อวันที่23 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์แบบลดต้นทุนเพื่อเป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์”

  เมื่อวันที่22 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้สาหร่ายเตาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเวชภัณฑ์”

  เมื่อวันที่21 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

  เมื่อวันที่20 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    โรงเรียนปลาดาว เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านการประมง คณะเทคโนโลยีกาประมงฯ

  เมื่อวันที่14 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    ผศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัส และนางพิมพกานต์ เลอเบล นักศึกษาปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยในงานประชุมสัตว์น้ำโลก World Aquaculture Adelaide 2014

  เมื่อวันที่11 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแปลงเพศปลานิลและการเตรียมอาหารแปลงเพศปลานิล

  เมื่อวันที่10 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ร่วมกับชมรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะประมงฯ จัดโครงการ “บัณฑิตศึกษาตามรอยพระราชดำริ” ณ หมู่บ้านปิตุคี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่01 มิ.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การใช้สาหร่าย แพลงก์ตอน และพืชน้ำ ในการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร”

  เมื่อวันที่30 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ได้จัดเเสดงจุดเรียนรู้ด้านวิถีประมงพื้นบ้าน ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการประมงเเละทรัพยากรทางน้ำ

  เมื่อวันที่29 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักศึกษา”

  เมื่อวันที่28 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถมีนกรอาสา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

  เมื่อวันที่27 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเองประจำการศึกษา 2556 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

  เมื่อวันที่26 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ เข้าศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย

  เมื่อวันที่21 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย Korea International Women's Invention Exposition 2014 ณ ประเทศเกาหลีใต้

  เมื่อวันที่19 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ดร.บัญชา ทองมี เเละ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย จัดโครงการฝึกอบรม “การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์”

  เมื่อวันที่17 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส และ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา ตรวจนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่16 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่10 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ฯ (KM) “เทคนิคการจัดการรูปภาพในการจัดทำเอกสาร” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่06 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม FT1105

  เมื่อวันที่02 พ.ค. 57
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสของคณะ และเข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจ้

  เมื่อวันที่25 เม.ย. 57
  [ชมภาพ]
    รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้ศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาภายใต้โครงการเอกกาญจนาภิเษก สกว.

  เมื่อวันที่21 เม.ย. 57
  [ชมภาพ]
    นักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายไก ณ ฐานเรียนรู้สาหร่ายและแพลงก์ตอน

  เมื่อวันที่19 เม.ย. 57
  [ชมภาพ]
    เตรียมความพร้อมเพื่อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

  เมื่อวันที่19 เม.ย. 57
  [ชมภาพ]
    เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม จากสาหร่ายเตา “เทาเฟสมาส์ค”

  เมื่อวันที่11 เม.ย. 57
  [ชมภาพ]
    คณะ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเชีย เข้าเยี่ยมชมคณะ

  เมื่อวันที่08 เม.ย. 57
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานคณะประมงฯ

  เมื่อวันที่08 เม.ย. 57
  [ชมภาพ]
    รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3

  เมื่อวันที่08 เม.ย. 57
  [ชมภาพ]