คณะประมงฯ จัดกิจกรรมถ่ายทอดกลยุทธ์ของผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ระยะที่ 12

  เมื่อวันที่29/06/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะ

  เมื่อวันที่29/06/2559
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ และคณะ ร่วมรับฟังความเห็น พร้อมขับเคลื่อนโครงการ “ความมั่นคงด้านอาหารและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำ และป่าหัวโล้น ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม

  เมื่อวันที่20/06/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมโครงการแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง ประมงแม่โจ้แป๋งบ้าน ตอน ความยั่งยืนการเลี้ยงปลา ณ บ้านแม่แก้ดน้อย

  เมื่อวันที่22/06/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.” ครั้งที่ 2/2559

  เมื่อวันที่19/06/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่งานวิจัยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  เมื่อวันที่15/06/2559
  [ชมภาพ]
    National University of Singapore เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

  เมื่อวันที่13/06/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ได้รับเกียรติจาก Miss. Ashleigh Wong บรรยายเรื่อง การเรียนการสอนในประเทศอังกฤษ

  เมื่อวันที่09/06/2559
  [ชมภาพ]
    กับคณะประมงฯ และชมรมนักมีนวิทยารุ่นใหม่ (MMI)ร่วมองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่06/06/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ระดับปริญญาตรี

  เมื่อวันที่21/05/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำนักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงานนอกสถานที่

  เมื่อวันที่07/05/2559
  [ชมภาพ]
    รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เข้าร่วมงานแสดง: นวัตกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในงานแสดง: 2nd NSP Innovation FAIR

  เมื่อวันที่22/05/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวทางการเกษตรเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน”

  เมื่อวันที่16/05/2559
  [ชมภาพ]
    โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ตอนปัญญาอาสา รักษ์แม่งัด ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ณ หมู่ที่ 9 บ้านแม่สายนาเลา ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่28/05/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ได้รับเกียรติ จาก ดร.พินิจ กังวานกิจ บรรยายให้ความรู้ และการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

  เมื่อวันที่26/05/2559
  [ชมภาพ]
    ชมรม Chiangmai Koi Club มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจการศึกษา ให้แก่คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่26/05/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดฝึกอบรมการลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์

  เมื่อวันที่26/05/2559
  [ชมภาพ]
    รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และผศ. ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล เข้าร่วมงานแสดง: The 8th European Exhibition of Creativity and Innovation 2016 (EURO INVENT)

  เมื่อวันที่21/05/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสของคณะ และเข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่29/04/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการระดับนานาชาติ”

  เมื่อวันที่29/04/2559
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาคณะประมงฯ เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง ณ บริษัทบุญสมฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่27/04/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความความรู้ และสาธิตจัดทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

  เมื่อวันที่19/04/2559
  [ชมภาพ]
    นักศึกษารายวิชา ชป 363 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ณ บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่และสระน้ำภายในสวนบวกหาด

  เมื่อวันที่28/03/2559
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศ

  เมื่อวันที่30/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

  เมื่อวันที่23/03/2559
  [ชมภาพ]