คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์การความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)

  เมื่อวันที่28/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่27/07/2558
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเพื่อมุ่งสู่อินทรีย์ ปลาบึกและปลาลูกผสมปลาบึกสยามแม่โจ้

  เมื่อวันที่24/07/2558
  [ชมภาพ]
    สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคตเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณสัตว์น้ำภาคเหนือ NORTHERN AQUARIUM

  เมื่อวันที่24/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติจงชิง เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่22/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมวิพากษ์ “ร่าง” รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่22/07/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ 2558 เรื่อง ”การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

  เมื่อวันที่17/07/2558
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี และคณะ เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงผลงาน ในงานประชุมวิชาการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่17/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559”

  เมื่อวันที่12/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น “การวิเคราะห์ SWOT ของคณะ”

  เมื่อวันที่10/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่09/07/2558
  [ชมภาพ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่07/07/2558
  [ชมภาพ]
    กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมง

  เมื่อวันที่06/07/2558
  [ชมภาพ]
    โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ เข้าศึกษาฐานเรียนรู้ประมง

  เมื่อวันที่01/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมถอดททเรียน วิชาการรับใช้สังคม “แม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง”

  เมื่อวันที่29/06/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก)”

  เมื่อวันที่27/06/2558
  [ชมภาพ]
    ผู้บริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานคณะประมงฯ

  เมื่อวันที่26/06/2558
  [ชมภาพ]
    เจ้าหน้าที่จาก Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ประมง

  เมื่อวันที่23/06/2558
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การประมง

  เมื่อวันที่19/06/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

  เมื่อวันที่16/06/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ดำเนินการสัมภาษณ์และร่วมต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่15/06/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่08/06/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และคณะ นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ไทยซิลค์พลัส : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวกระจ่างใสจากใยไหม ผสมสาหร่ายไก เข้าประกวดแข่งขันในงาน 1st World Invention Innovation Contest 2015

  เมื่อวันที่06/06/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้าร่วมงาน WORLD AQUACULTURE 2015 : Aquaculture For Healthy People, Planet and Profit

  เมื่อวันที่01/06/2558
  [ชมภาพ]
    หน่วยบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้าให้คำปรึกษาด้านการการผสมพันธุ์ปลาคราฟ กับบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

  เมื่อวันที่28/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่งานวิจัยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่27/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” และ “การพัฒนางานวิจัยด้านการประมงเพื่อเป็นอาหารปลอดภัย”

  เมื่อวันที่27/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การฝึกงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ”

  เมื่อวันที่25/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในหัวข้อ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน”

  เมื่อวันที่18/05/2558
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง Aquafeed : Floating Fish Feed for Aquaculture เข้าร่วมในงาน Korea International Women’s Innovation Exposition 2015 (KIWIE 2015)

  เมื่อวันที่18/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก)”

  เมื่อวันที่16/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่15/05/2558
  [ชมภาพ]
    หน่วยบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมง ลงพื้นที่ติดตาม การสำรวจ ผลการดำเนินงานบริการวิชาการและวิจัยสู่สังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาหมอไทย กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน

  เมื่อวันที่07/05/2558
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง นำนักศึกษาในรายวิชา จป 323 การตลาดสินค้าประมงสำหรับเจ้าของธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาหมอไทย

  เมื่อวันที่29/04/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสของคณะ และเข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่24/04/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดฝึกอบรมโครงการบริการ เรื่อง “การใช้สาหร่าย แพลงก์ตอน และพืชน้ำในการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ และการเพาะเลี้ยงกบนา”

  เมื่อวันที่23/04/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา จป 415 เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่20/04/2558
  [ชมภาพ]
    ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 77 (ประมง รุ่น 29) มอบเครื่องขยายเครื่อง ให้แก่คณะประมงฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

  เมื่อวันที่30/03/2558
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปลาหนังน้ำจืด เพื่อสุขภาพ ความมั่นคงด้านอาหารและวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันที่28/03/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ หัวข้อ “จรรยายรรณในการประกอบวิชาชีพ” แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

  เมื่อวันที่26/03/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ชมรมนักมีนวิทยารุ่นใหม่แห่งแม่โจ้ ชมรมประมงแม่โจ้ ชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการกัลยานิวัฒนาเมืองสวรรค์ และโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง

  เมื่อวันที่20/03/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Neural Adaption in to Cave Enivironments"

  เมื่อวันที่12/03/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ในโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 – 22 เมษายน 2558 ณ FT 1203 อาคารคณะเทคโนโลยีการประมงฯ

  เมื่อวันที่11/03/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

  เมื่อวันที่03/03/2558
  [ชมภาพ]
    นักเรียนจากโรงเรียนบวกค้าง โรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี และโรงเรียนบ้านป่าเสร้า เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่03/03/2558
  [ชมภาพ]
    เกษตรและผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่02/03/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดงานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558

  เมื่อวันที่27/02/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดงานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558

  เมื่อวันที่26/02/2558
  [ชมภาพ]
    บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 3)

  เมื่อวันที่19/02/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนฤทธิ์ คำธิศรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปี 2556-2557 และ Mr. Redel Lamson Gutierrez นักศึกษาที่สำเร็วการศึกษาระดับปริญญาเอกคนแรกของคณะประมงฯ

  เมื่อวันที่18/02/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานเปิดบ้าน (Open House) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

  เมื่อวันที่13/02/2558
  [ชมภาพ]
    มูลนิธิสันต์ขันแก้ว และองค์กร Association of Karen National Progress เข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่12/02/2558
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเวศศาสตร์เกษตร เข้าศึกษาและเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลานิล และฐานเรียนรู้สาหร่าย

  เมื่อวันที่08/02/2558
  [ชมภาพ]
    ชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่โจ้ จัดโครงการคลายหนาวให้น้องจากอ้อมกอดพี่

  เมื่อวันที่08/02/2558
  [ชมภาพ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่06/02/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Molecular genetics in aquaculture and farm animal”

  เมื่อวันที่03/02/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและความงามจากสาหร่ายน้ำจืด เรื่อง Utilization of Spirogyra alga as nutraceutical and cosmeceutical products

  เมื่อวันที่30/01/2558
  [ชมภาพ]
    คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคันโถ Can Tho University (CTU) Relations เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณสัตว์น้ำภาคเหนือ NORTHERN AQUARIUM และฐานการเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่23/01/2558
  [ชมภาพ]
    ธุรกิจด้านพัฒนาการเลี้ยงกุ้งโรงเรือนระบบปิด ร้อยเพชร และหน่วยงานย่อย (จ.ตราด) สังกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์งานนักศึกษาคณะประมงฯ

  เมื่อวันที่21/01/2558
  [ชมภาพ]
    รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส และนักศึกษาปริญญาเอกจากคณะประมงฯเข้าร่วมประชุมนานาชาติภายใต้โครงการอควาแดป (AQUADAPT) และลงพื้นที่สำรวจกระชังปลาในแม่น้ำปิง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่18/01/2558
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยาย เรื่อง “Using Ultrasonic Irradiation for Harvesting of Phytoplankton Biomass in Fish Ponds and Eutrophication Water”

  เมื่อวันที่11/01/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อ.ดร. ดาราชาต์ เทียมเมืองและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและชมรมนักมีนวิทยารุ่นใหม่แห่งแม่โจ้ (MMI) จัดโครงการ การเพาะเลี้ยงปลาเลียหินเพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์ : เยาวชนรัก(ษ์) ต้นน้ำเพื่อสร้างชาติ

  เมื่อวันที่10/01/2558
  [ชมภาพ]
    หน่วยบริการวิชาการและวิจัย คณะประมง จัดกิจกรรมบูรณาการวิชาการและวิจัยด้านการประมงกับการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่07/01/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของบุคลากร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558

  เมื่อวันที่26/12/2557
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่25/12/2557
  [ชมภาพ]
    ประมงฯ จัดโครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่22/12/2557
  [ชมภาพ]
    นายโอฬาร ชัยประวัติ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและตัวแทนจังหวัดแพร่ได้เข้าหารือและรับฟังการบรรยาย เรื่อง การใช้วิชาการรับใช้สังคม จาก ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

  เมื่อวันที่19/12/2557
  [ชมภาพ]
    ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร ดูงานฐานเรียนรู้ปลานิล

  เมื่อวันที่16/12/2557
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “วช.นำผลงานของนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมงานเวทีนานาชาติ”

  เมื่อวันที่15/12/2557
  [ชมภาพ]
    Honghong Liu และ Xiaohan Wang จาก BGI Tech Solutions Co., Ltd. (BGI Tech) ) เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่12/12/2557
  [ชมภาพ]
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการวิชาการ

  เมื่อวันที่12/12/2557
  [ชมภาพ]
    ผู้นำหมู่บ้าน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ดูงานฐานเรียนรู้ปลานิล

  เมื่อวันที่12/12/2557
  [ชมภาพ]
    โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง เข้าทัศนศึกษาฐานเรียนรู้ปลานิล

  เมื่อวันที่09/12/2557
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะประมงฯ ได้จัดโครงการ บัณฑิตศึกษาตามรอยพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านแม่โขง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่09/12/2557
  [ชมภาพ]
    รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้นำนักศึกษา พร้อมบุคลากร คณะประมงฯ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

  เมื่อวันที่05/12/2557
  [ชมภาพ]
    บุคลากรคณะประมงฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช ประจำปี 2557

  เมื่อวันที่03/12/2557
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดบรรยายในหัวข้อ “Biochemical Techniques Development and Implementation for environmental Impact and Climate Change Research”

  เมื่อวันที่01/12/2557
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้นำนักศึกษาคณะประมงฯ เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์พร้อมกับการอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่30/11/2557
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่28/11/2557
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ Philippines ในโครงการ On the –Job Training Program in Agro Tourism Management เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่25/11/2557
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา จป 415 เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่24/11/2557
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fisheries Governance: dealing with the dynamics fisheries”

  เมื่อวันที่21/11/2557
  [ชมภาพ]