คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดฝึกอบรมการลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์

  เมื่อวันที่26/05/2559
  [ชมภาพ]
    รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และผศ. ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล เข้าร่วมงานแสดง: The 8th European Exhibition of Creativity and Innovation 2016 (EURO INVENT)

  เมื่อวันที่21/05/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสของคณะ และเข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่29/04/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการระดับนานาชาติ”

  เมื่อวันที่29/04/2559
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาคณะประมงฯ เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง ณ บริษัทบุญสมฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่27/04/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความความรู้ และสาธิตจัดทำเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

  เมื่อวันที่19/04/2559
  [ชมภาพ]
    นักศึกษารายวิชา ชป 363 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ณ บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่และสระน้ำภายในสวนบวกหาด

  เมื่อวันที่28/03/2559
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศ

  เมื่อวันที่30/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

  เมื่อวันที่23/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดบรรยายและเสวนา หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ”

  เมื่อวันที่11/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  เมื่อวันที่09/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร ในหัวข้อ “รู้ทันโซเชียลฯ โพสต์ แชร์ ไม่เสี่ยงคุก”

  เมื่อวันที่09/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดการแข่งขันทักษะการประมงมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่06/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการประกวดปลากัดสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  เมื่อวันที่03/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพทางการประมง ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

  เมื่อวันที่02/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดการประกวดประมงอาหารปลอดภัย ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่01/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดประชุมวิชาการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับชาติ ครั้งที่ 10 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” (ต่อ)

  เมื่อวันที่01/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดประชุมวิชาการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับชาติ ครั้งที่ 10 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ”

  เมื่อวันที่01/03/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559

  เมื่อวันที่29/02/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงามระดับเยาวชน ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในระดับประชนทั่วไป

  เมื่อวันที่28/02/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงามระดับเยาวชน ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในระดับเยาวชน

  เมื่อวันที่28/02/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณโรบิน พี.แมคอินทอช จูเนียร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงฯ

  เมื่อวันที่17/02/2559
  [ชมภาพ]
    ผู้บริหาร Shinshu University จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลานิล และฐานเรียนปลาบึก

  เมื่อวันที่17/02/2559
  [ชมภาพ]
    นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณสัตว์น้ำภาคเหนือ NORTHERN AQUARIUM คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่05/02/2559
  [ชมภาพ]
    บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เข้าประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษาด้านประมง

  เมื่อวันที่15/02/2559
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และ ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล นำผลงานจัดนิทรรศการแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่09/02/2559
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด รับการตรสจประเมินผลิตภัณฑ์ ไส้อั่วปลาบึกสยามแม่โจ้อุดมด้วยโอเมก้า 3, 6 และ 9

  เมื่อวันที่27/01/2559
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดรดวงพร อมรเลิศพิศาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน"

  เมื่อวันที่02/02/2559
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และ ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล ร่วมหารือกับบริษัท S&P Syndicate Public Co.,Ltd

  เมื่อวันที่25/01/2559
  [ชมภาพ]
    คณะเจ้าหน้าที่และนักวิจัย จากประเทศเบลเยี่ยม เข้าชมฐานเรียนรู้ปลานิล และฐานเรียนรู้ปลาบึก

  เมื่อวันที่29/01/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร องค์กร ในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่28/01/2559
  [ชมภาพ]
    บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด ประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทและเปิดรับนักศึกษาเข้าสมัครงาน

  เมื่อวันที่18/01/2559
  [ชมภาพ]
    บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด ประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทและรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครงาน

  เมื่อวันที่15/01/2559
  [ชมภาพ]
    เทศบาลตำบลน้ำโสม เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ปลานิล คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่14/01/2559
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร

  เมื่อวันที่08/01/2559
  [ชมภาพ]
    เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือเข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ปลาบึก </