คณะประมงฯ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาชาวิชาการประมง

  เมื่อวันที่29/09/2559
  [ชมภาพ]
    นักศึกษา West Slawesi University, Indonesia ดูงานฐานเรียนรู้ปลานิลแปลงเพศ และฐานเรียนรู้ปลาบึกสยามแม่โจ้