คณะประมงฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดทำเครื่องประมงพื้นบ้าน ในรายวิชา จป 415 เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่24/11/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก ในหัวข้อ “แนวทางการเขียนขอทุนวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  เมื่อวันที่18/11/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

  เมื่อวันที่10/11/2558
  [ชมภาพ]
    คณะศึกษาดูงานจาก School of Administrative Studies, Philippines เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ประมง

  เมื่อวันที่29/10/2558
  [ชมภาพ]
    สาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้ารับฝึกปฏิบัติงานและหาความรู้ด้านเทคโนโลยีการประมง

  เมื่อวันที่28/10/2558
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ได้รับเชิญไห้บรรยายพิเศษและศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ปลาบึกฯ ในหัวข้อ” อุตสาหกรรมประมง”

  เมื่อวันที่21/10/2558
  [ชมภาพ]
    สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ

  เมื่อวันที่08/10/2558
  [ชมภาพ]
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ และคณะ ลงพื้นที่สำรวจระบบนิเวศในเขตลุ่มแม่น้ำสาละวิน ณ โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  เมื่อวันที่05/10/2558
  [ชมภาพ]
    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ริมนำลูกค้าเข้าศึกษาดูงานและอบรม เรื่อง “การเลี้ยงปลาน้ำจืดและการเลี้ยงกบ”

  เมื่อวันที่02/10/2558
  [ชมภาพ]
    นักเรียนจากโรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง และโรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฐานเรียนรู้ปลานิล

  เมื่อวันที่30/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่25/09/2558
  [ชมภาพ]
    เทศบาลตำบลอูบมุง เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนปลาบึก

  เมื่อวันที่19/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้เชิญผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาบรรยายในรายวิชานวัตกรรมทางการประมง

  เมื่อวันที่18/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่16/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดงาน Maejo Professional Fisheries 2015

  เมื่อวันที่11/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์น้ำ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  เมื่อวันที่09/09/2558
  [ชมภาพ]
    องค์การบริหารส่วนตำบลฝักปัง จังหวัดชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่08/09/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากสถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและคณะ

  เมื่อวันที่04/09/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการประชุมวิพากษ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

  เมื่อวันที่27/08/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมทำบุญคณะ กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่27/08/2558
  [ชมภาพ]
    รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุ่งสู่อินทรีย์ และการสร้าง Brand ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน

  เมื่อวันที่21/08/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมประชุมวิพากษ์ “ร่าง” รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่18/08/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน" ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่17/08/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่14/08/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล เข้าร่วมและจัดแสดงผลงาน ในงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015

  เมื่อวันที่07/08/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ 2558 เรื่อง ”การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่04/08/2558
  [ชมภาพ]
    กลุ่มคนไทยในราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประสงค์เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่29/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่29/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์การความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)

  เมื่อวันที่28/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่27/07/2558
  [ชมภาพ]
    รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเพื่อมุ่งสู่อินทรีย์ ปลาบึกและปลาลูกผสมปลาบึกสยามแม่โจ้

  เมื่อวันที่24/07/2558
  [ชมภาพ]
    สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคตเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณสัตว์น้ำภาคเหนือ NORTHERN AQUARIUM

  เมื่อวันที่24/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติจงชิง เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่22/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมวิพากษ์ “ร่าง” รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่22/07/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ 2558 เรื่อง ”การอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

  เมื่อวันที่17/07/2558
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี และคณะ เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงผลงาน ในงานประชุมวิชาการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2558

  เมื่อวันที่17/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559”

  เมื่อวันที่12/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น “การวิเคราะห์ SWOT ของคณะ”

  เมื่อวันที่10/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่09/07/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้พรีและโพรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 3

  เมื่อวันที่08/07/2558
  [ชมภาพ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมงฯ

  เมื่อวันที่07/07/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้พรีและโพรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่07/07/2558
  [ชมภาพ]
    กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะประมง

  เมื่อวันที่06/07/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้พรีและโพรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1

  เมื่อวันที่02/07/2558
  [ชมภาพ]
    โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ เข้าศึกษาฐานเรียนรู้ประมง

  เมื่อวันที่01/07/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมถอดททเรียน วิชาการรับใช้สังคม “แม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง”

  เมื่อวันที่29/06/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก)”

  เมื่อวันที่27/06/2558
  [ชมภาพ]
    ผู้บริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานคณะประมงฯ

  เมื่อวันที่26/06/2558
  [ชมภาพ]
    เจ้าหน้าที่จาก Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ประมง

  เมื่อวันที่23/06/2558
  [ชมภาพ]
    นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การประมง

  เมื่อวันที่19/06/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

  เมื่อวันที่16/06/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ดำเนินการสัมภาษณ์และร่วมต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่15/06/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่08/06/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และคณะ นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ไทยซิลค์พลัส : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวกระจ่างใสจากใยไหม ผสมสาหร่ายไก เข้าประกวดแข่งขันในงาน 1st World Invention Innovation Contest 2015

  เมื่อวันที่06/06/2558
  [ชมภาพ]
    ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้าร่วมงาน WORLD AQUACULTURE 2015 : Aquaculture For Healthy People, Planet and Profit

  เมื่อวันที่01/06/2558
  [ชมภาพ]
    หน่วยบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้าให้คำปรึกษาด้านการการผสมพันธุ์ปลาคราฟ กับบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

  เมื่อวันที่28/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่งานวิจัยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2558

  เมื่อวันที่27/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” และ “การพัฒนางานวิจัยด้านการประมงเพื่อเป็นอาหารปลอดภัย”

  เมื่อวันที่27/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การฝึกงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ”

  เมื่อวันที่25/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในหัวข้อ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน”

  เมื่อวันที่18/05/2558
  [ชมภาพ]
    อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง Aquafeed : Floating Fish Feed for Aquaculture เข้าร่วมในงาน Korea International Women’s Innovation Exposition 2015 (KIWIE 2015)

  เมื่อวันที่18/05/2558
  [ชมภาพ]
    คณะประมงฯ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก)”

  เมื่อวันที่16/05/2558
  [ชมภาพ]