คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2