"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ประจำปี พ.ศ. 2562"
  เมื่อวันที่  :: 30/10/2562
  [ชมภาพ]
  “Econ Freshy Night Party 2019 (Econ ไทบ้าน อีสานอินดี้)”
  เมื่อวันที่  :: 05/10/2562
  [ชมภาพ]
  วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี
  เมื่อวันที่  :: 01/10/2562
  [ชมภาพ]
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด Thank you Press Party 2019 ร่วมสังสรรค์ สานสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ – สื่อมวลชน
  เมื่อวันที่  :: 27/09/2562
  [ชมภาพ]
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 “เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
  เมื่อวันที่  :: 23/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 21/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  เมื่อวันที่  :: 18/09/2562
  [ชมภาพ]
  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 18/09/2562
  [ชมภาพ]
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
  เมื่อวันที่  :: 17/09/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมการถอดบทเรียนความสำเร็จการบริหารจัดการขยะ 3Rs
  เมื่อวันที่  :: 15/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 14/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการ Econ search master of ceremony 2019
  เมื่อวันที่  :: 11/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 07/09/2562
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรม Kick Off “Econ Zero Waste” ภายใต้โครงการขยะเหลือศูนย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  เมื่อวันที่  :: 04/09/2562
  [ชมภาพ]
  โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  เมื่อวันที่  :: 28/08/2562
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Holistic Student Development Centre Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย
  เมื่อวันที่  :: 26/08/2562
  [ชมภาพ]
  การอบรมหลักสูตร “การผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกอง”
  เมื่อวันที่  :: 21/08/2562
  [ชมภาพ]
  การอบรมหลักสูตร “การผลิตน้ำหมักชีวภาพ”
  เมื่อวันที่  :: 14/08/2562
  [ชมภาพ]
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  เมื่อวันที่  :: 09/08/2562
  [ชมภาพ]
  การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  เมื่อวันที่  :: 07/08/2562
  [ชมภาพ]
  Economics star search 2019
  เมื่อวันที่  :: 07/08/2562
  [ชมภาพ]
  ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "50 คนเด่นไทยนิวส์"
  เมื่อวันที่  :: 04/08/2562
  [ชมภาพ]
  การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการสื่อสารดิจิทัล (KM) สัญจร
  เมื่อวันที่  :: 02/08/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เมื่อวันที่  :: 26/07/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
  เมื่อวันที่  :: 25/07/2562
  [ชมภาพ]
  พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เมื่อวันที่  :: 25/07/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินตามเกณฑ์ AUN QA
  เมื่อวันที่  :: 24/07/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านบริหารจัดการ หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสำนักงานสีเขียว
  เมื่อวันที่  :: 24/07/2562
  [ชมภาพ]
  การบรรยายในหัวข้อ "ปรับตัว รู้ทันการเปลี่ยนแปลง สู่การดำเนินงานสหกรณ์"
  เมื่อวันที่  :: 13/07/2562
  [ชมภาพ]
  การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
  เมื่อวันที่  :: 12/07/2562
  [ชมภาพ]
  บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
  เมื่อวันที่  :: 12/07/2562
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 10/07/2562
  [ชมภาพ]
  การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นบค.) รุ่นที่ 2
  เมื่อวันที่  :: 08/07/2562
  [ชมภาพ]
  กิจกรรมเสวนาภาษาคนเรียนต่อ ป.โท-เอก ในหัวข้อ "เรียนอย่างไรให้จบได้ในเวลา"
  เมื่อวันที่  :: 07/07/2562
  [ชมภาพ]
  การเสวนา "ทางออกที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัญหาแอลกอฮอล์และสารเสพติด" ในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือศาสตร์ทางด้านการเงิน
  เมื่อวันที่  :: 07/07/2562
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ
  เมื่อวันที่  :: 29/06/2562
  [ชมภาพ]
  ชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ
  เมื่อวันที่  :: 29/06/2562
  [ชมภาพ]
  นักศึกษาใหม่แม่โจ้ อินทนิลช่อที่ 84 เข้าพิธีเจิมหน้า ฝากตัวเป็นลูกแม่โจ้
  เมื่อวันที่  :: 29/06/2562
  [ชมภาพ]
  การอบรมสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  เมื่อวันที่  :: 25/06/2562
  [ชมภาพ]
  การอบรมความรู้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร
  เมื่อวันที่  :: 22/06/2562
  [ชมภาพ]
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
  เมื่อวันที่  :: 11/06/2562
  [ชมภาพ]
  การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "การพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนสู่ความยั่งยืน"
  เมื่อวันที่  :: 09/06/2562
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณมงคล การดี ที่ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
  เมื่อวันที่  :: 07/06/2562
  [ชมภาพ]
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ครั้งที่ 41
  เมื่อวันที่  :: 07/06/2562
  [ชมภาพ]
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  เมื่อวันที่  :: 06/06/2562
  [ชมภาพ]
  การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ครั้งที่ 41
  เมื่อวันที่  :: 06/06/2562
  [ชมภาพ]
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่  :: 05/06/2562
  [ชมภาพ]
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  เมื่อวันที่  :: 04/06/2562
  [ชมภาพ]
  บริษัท นิ่มซี่เส็งสิสซิ่ง จำกัด สาขาแม่โจ้ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้รับรองว่าที่บัณฑิตสำหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
  เมื่อวันที่  :: 01/06/2562
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ ดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่  :: 29/04/2562
  [ชมภาพ]
  คณะเศรษฐศาสตร์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562